Editorial Opinion

Makatuwiran ang maghimagsik

Sa paggunita ng ika-158 na kaarawan ni Gat Andres Bonifacio, ating kinikilala bilang lehitimong dahilan ng pagkakaroon ng armadong pakikibaka ang krisis ng lipunan na pinangungunahan ng estado. Ang patuloy na sigaw ng masang Pilipino: walang puwang ang mga pasista sa laban ng masa!

Dahil sa walang hanggang pagpapahirap sa mga Pilipino sa ilalim ng mga Espanyol, nagbunga ito sa armadong kilusan upang ipatag ang sistemang mapagsamantala.

Halaw sa militanteng tradisyon ng rebolusyong Pilipino, unti-unting nabuo ang iba’t ibang progresibong grupo, na naglalayong isulong ang mga karapatan ng mga Pilipinong matamasa ang tunay na kalayaan mula sa mga naghaharing-uri.

Ika-23 ng Agosto 1896, ilang taon matapos itatag ni Andres Bonifacio ang Kataastaasan, Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan ay naganap ang Sigaw sa Pugad Lawin, kung saan pinunit ng mga Katipunero ang kanilang mga sedula bilang simbolo ng bagong panimula ng kanilang pakikibaka.  

Napalayas man ng rebolusyon ang mapang-aping kamay ng mga mananakop, hindi pa rin tuluyang nakitil ang pananamantala sa mga Pilipino, bagkus ay nagpatuloy ito sa ilalim ng mga kamay ng mga diktador, mamamatay-tao, at mga inutil na namumuno.

Ngunit hindi rin sa pagpunit ng mga katipunero sa kanilang mga sedula natapos ang pakikipagdigma ng mga Pilipino, ito pa ang nagbigay-daan upang manatili sa ating kaisipan: wala sa dugo natin ang maging alipin at manatiling api sa sarili nating bayan. 

Kaya ilang dekada matapos ang kamatayan ni Bonifacio ay patuloy pa ring binubuhay ng mga progresibo at rebolusyonaryong grupo ang pagkilala sa karapatan ng mga manggagawa, magsasaka, at ng kalakhan ng mga mamamayan, na siyang patuloy na niyuyurakan at ipinagsasawalang-bahala ng mapang-abusong pamahalaan ng mga mayayaman at naghaharing-uri.

Sa kasulukuyan, nagiging panganib sa ating kalayaan ang muling pagtatangka ng mga Marcos at Duterte na makabalik sa pwesto.

Ang banta sa pagbabalik ng pasistang Duterte-Marcos sa kapangyarihan ang mas nag-uudyok sa atin upang paigtingin ang panawagang harangin ang pagbabalik-pwesto ng mga namamantala at mga mapanlinlang.

Sa ilalim ng pamumuno ng mga Marcos, lugmok sa kahirapan at walang tigil ang pagpatay sa sambayanang tumututol sa mga polisiyang inuuna pa ang interes ng dayuhan. Wala itong pinag-iba noong maluklok sa pwesto si Duterte, nasaksihan natin na ang pagpapa-upo sa mga alyansa ng administrasyon ay nagdala sa atin ng labis na pangamba at takot. Naging karumal-dumal ang kalagayan ng mga Pilipino, at mas naging talamak ang inhustisya sa mga mahihirap.

Libo-libong buhay ang binawi, sinira, at niyurakan ng rehimeng Duterte—at hindi matutumbasan ng kahit ano ang dugong inilagak sa mga kamay ni Duterte. 

Sa patuloy na pagbibigay takot ng pasistang rehimen, kasama ng mga pwersa nito, hindi kailanman tayo nagpatinag. Maging sa gitna ng pakikipagdigma natin laban sa pang-aapi at pangingikil, hindi tayo nagpasupil. Bagaman nariyan ang takot, daig ng matinding sidhi ng damdaming dala ng ating pagmamahal sa masa at bayan ang umusbong. 

Makatuwiran ang maghimagsik. 
Igiit ang karapatan sa lupa, sahod, trabaho, edukasyon, at kalayaan! Isulong ang pambansang demokratikong pakikibaka na may sosyalistang perspektiba at tapang ni Bonifacio! [P]

0 comments on “Makatuwiran ang maghimagsik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: